bullterrier

1. Aanmelding, reisbevestiging
De aanmelding voor de reis kan schriftelijk (brief, fax) of via e-mail plaatsvinden. Pas na een schriftelijke boekingsbevestiging door ons (of door een van onze vertegenwoordigers) wordt de reisovereenkomst van kracht. Bij boekingen via e-mail is een schriftelijke bevestiging van de klant vereist.

2. Betaling
Direct na het afsluiten van de overeenkomst (ontvangst van de reisbevestiging) moet een aanbetaling worden gedaan van 10% van de reisprijs. Het resterende bedrag moet uiterlijk 3 weken voor het begin van de reis door de reisorganisator zijn ontvangen.

3. Verzorging en prijzen
Wanneer moet worden afgeweken van de in onze brochure beschreven verzorging, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Wijzigingen van de beschreven routes gelden niet als wijzigingen in de verzorging, met name niet wanneer deze berusten op een beslissing van de meerderheid van de reisdeelnemers. Vergissingen en drukfouten, en programma- en prijswijzigingen (dit laatste vooral met het oog op prijsverhogingen achteraf voor overnachtingen, brandstof, materiaal, e.d.) zijn uitdrukkelijk voorbehouden

4. Annulering/omboeking door de klant
De klant kan op ieder moment voor het begin van de reis door middel van een schriftelijke
verklaring van de reis terugtreden. Hierbij is de ontvangst van de terugtredingverklaring
door de reisorganisator beslissend. Wanneer de klant van de reis terugtreedt, kan de
reisorganisator vooraf bepaalde terugtredingkosten verlangen. Deze kosten worden als volgt
op basis van de reisprijs berekend:

tot 6 weken voor het begin van de reis: 10% van de totale reissom
tot 4 weken voor het begin van de reis: 25% van de totale reissom
tot 2 weken voor het begin van de reis: 50% van de totale reissom
tot 1 week voor het begin van de reis: 75% van de totale reissom
tot < 7 dagen voor het begin van de reis: 100% van de totale reissom
Tot het begin van de reis kan de klant zijn plaats nog doorgeven aan derden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

4. Terugtreding door de reisorganisator
Tot drie weken voor het begin van de reis kunnen wij terugtreden van de reisovereenkomst wanneer: -het vereiste minimumaantal deelnemers niet is bereikt, -er sprake is van overmacht zoals extreme weersomstandigheden, stakingen of andere niet te voorziene gebeurtenissen die de reis in gevaar brengen of aanzienlijk beïnvloeden. Tevens behouden wij ons het recht voor om een reis af te breken wanneer deze door de bovengenoemde omstandigheden onuitvoerbaar wordt. Individuele deelnemers kunnen bij ongedisciplineerd, gevaarlijk of voor het verloop van de reis storend gedrag zonder vergoeding van kosten uit de groep worden uitgesloten.

5. Aansprakelijkheid
De reisorganisator is in het kader van zijn verantwoordelijkheid als goed koopman verantwoordelijk voor een gewetensvolle voorbereiding van de reis en de voorgeschreven levering van de contractueel overeengekomen reisprestaties. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor:
• Leveringen/prestaties van derden van welke aard dan ook (bijv. duiksport, paragliding, mountainbiking, enzovoort). Hier gelden de bepalingen van de betreffende organisator.
• Ongelukken tijdens de reis. Bij deze vorm van reizen is iedere klant zelf verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en in het bijzonder voor zijn of haar rijstijl en voor het inschatten van de eigen vaardigheden.
• Beschadiging of diefstal van bagage of waardevolle voorwerpen

6. Medewerkingplicht
De klant is verplicht om bij voorkomende problemen mee te helpen aan de oplossing van het probleem en eventuele schade zo beperkt mogelijk te houden. De klant is met name verplicht om bezwaren/klachten onmiddellijk aan de reisorganisator mee te delen. Wanneer gebreken opzettelijk niet binnen een maand schriftelijk worden gemeld, dan verliest de klant iedere aanspraak op vergoeding.

7. Voorschriften
De klant is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voorschriften met betrekking tot paspoorten, visa, invoerrechten/douane, deviezen en gezondheid.

8. Huurvoertuigen
De klant is verplicht om de huurvoertuigen voorzichtig te behandelen en op de juiste manier te gebruiken. Wanneer het voertuig tijdens de tour zodanig wordt beschadigd dat deze schade niet ter plekke kan worden gerepareerd, dan kan de klant hierdoor geen aanspraak maken op een vergoeding van de reisprijs, onafhankelijk van het feit of de klant wel of geen schuld heeft aan het ontstaan van de schade. De reisorganisator zal in een dergelijke situatie echter proberen om zo snel mogelijk een vervangend voertuig ter beschikking te stellen.

9. Aansprakelijkheidsverklaring
Door de aanmelding voor de reis gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met de volgende verklaring:

Ik ben mij volledig bewust van de gevaren van het motorrijden op en buiten verharde wegen. De deelname aan de reis geschiedt op eigen risico. Ik ga akkoord met het feit dat noch Algarve Offroad noch haar vertegenwoordigers en plaatsvervangers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor persoonlijke ongelukken, materiële schade en financiële verliezen van welke aard dan ook, en tevens niet voor andere storingen die te wijten zijn aan overmacht. Het is mij bekend dat Algarve Offroad ook niet aansprakelijk is voor het gedrag van andere deelnemers in de groep. Ik zal mij aan de geldende verkeersregels houden en de regels van de groepsreis in acht nemen. Ik zorg ervoor dat ik door mijn gedrag geen schade toebreng aan mens, natuur of de staat van mijn voertuig. Ik ben in principe gezond en voldoe aan de eisen die de tour aan mij stelt. Ik ben in het bezit van een geldig motorrijbewijs. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het dragen van voldoende beschermende kleding